Azbest znika z Rawy Mazowieckiej. W mieście powoli dobiega końca zadanie opiewające na kwotę ponad 26 538 zł.

erawaMiasto
komentarzy

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka” – tak brzmi nazwa zadania realizowanego na terenie miasta. W ramach programu odebrano już azbest z 23 nieruchomości. 

Do wspomnianego zadania Rawa Mazowiecka przystąpiła pod koniec 2017 roku. Jego założeniem stało się usunięcie jak największej liczby azbestu z terenu miasta. Na ten cel Rawa pozyskała środki w wysokości 21 230 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pokryło to 80% wartości całego zadania. Miasto ze swojego budżetu sfinansuje 20 % wartości tego zadania na kwotę 5 308 zł.
– W ramach zadania, do końca lutego bieżącego roku, udało się odebrać, przetransportować i unieszkodliwić azbest i wyroby zawierające go z 23 nieruchomości – mówi Anna Idzikowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w rawskim Urzędzie Miasta. 

Zadanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zostało zlecone wyłonionej w ramach zapytania ofertowego firmie z Leszna PHU „Piotr” Jaczyński. Na tym etapie usunięto 39,65 Mg (megagram) azbestu za kwotę 7 922 zł.
– Teraz zbliża się czas przystąpienia do kolejnego etapu, a więc demontażu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, ich odbiór, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ZGO Aquarium w Pukininie. W ramach tego zadania zrealizowane zostaną prace na 19 posesjach z terenu Rawy Mazowieckiej 
– dodaje naczelnik Idzikowska. 

Obecnie Urząd Miasta prowadzi postępowanie dotyczące zapytania ofertowego i jest na etapie podpisywania umowy na II etap zadania z Wykonawcą, który podejmie się wykonania wspomnianych prac. Ta część programu zrealizowana zostanie do 15 maja 2018 r.  

Rawianie wciąż są zainteresowani skorzystaniem z takiej pomocy, do ratusza wpłynęło już około 20 kolejnych wniosków dotyczących usuwania azbestu. Dalsze prace w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być realizowane po uruchomieniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naboru wniosków na realizację ww. zadań.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz