Jak uzyskać wyprawkę w bieżącym roku szkolnym? Biała Rawska informuje

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

Jak co roku Gmina Biała Rawska informuje mieszkańców o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Sprawdźcie czy możecie skorzystać z pomocy. 

Zacznijmy od najważniejszego – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w ustalonym terminie do dnia 11 września 2020 r.

Druki wniosków można pobrać w sekretariatach szkół, u dyrektora szkoły lub ze strony internetowej bialarawska.pl.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej men.gov.pl.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie udzielona uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

8)      uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)      uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2020/2021:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • ·branżowej szkoły I stopnia,
 • ·klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • ·klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • ·klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • ·klas I i II pięcioletniego technikum,
  ·klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  ·szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
w zawodach
, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • ·klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 • ·klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
  w pięcioletnim technikum;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
·klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
·klasy I branżowej szkoły II stopnia,
·klas I i II pięcioletniego technikum,
·klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz