Projekt budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na trudny 2021 rok

erawaMiasto
fot. UM Rawa Mazowiecka
komentarzy

Przygotowanie projektu najważniejszej uchwały w roku przysporzyło jej autorom wiele trudności. Pandemia wpłynęła bowiem również na poziom budżetu naszego miasta. Mimo to, trzeba kontynuować rozpoczęte inwestycje, a wśród nich – kosztowną rewitalizację.

Niezależnie od lockdownu ratusz nie może zaprzestać swojej działalności i realizacji zaplanowanych prac. Tak jak co roku, w listopadzie powstał finalny projekt budżetu, który niebawem będzie szczegółowo analizowany przez radnych Rady Miasta.

Przyjrzyjmy się najważniejszym pozycjom – cały projekt uchwały budżetowej znajdziecie –> tutaj.

Dochody miasta zaplanowano na poziomie ponad 109,2 milionów złotych, wydatki blisko 119,9 milionów oraz deficyt w wysokości 10,6 milionów złotych. Deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytów, pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych.  
– Prognozowane zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku nie przekroczy 52 mln zł. Zwiększa się ono w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ musimy w nim uwzględnić ponad 10 mln wkładu własnego na rewitalizację miasta – tłumaczy skarbnik Rawy Mazowieckiej Jolanta Witczak – z uwagi na trudną sytuację gospodarczą jaką spowodowała pandemia COVID – 19 to najtrudniejszy budżet jaki musiałam konstruować w swojej dotychczasowej, wieloletniej pracy zawodowej. 

Główny problem stanowią dużo niższy wpływ z podatku PIT i CIT jakie trafią do Rawy. To brak ponad 2 mln zł, które spowodowały konieczność skorygowania w tym samym wymiarze wysokości wydatków bieżących, te bowiem nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. 

Mimo trudności finansowych w samej pracy ratusza i braku wizji waloryzacji wynagrodzeń, miejskie inwestycje muszą być realizowane. 
– Większość przyszłorocznych zadań inwestycyjnych stanowią zadania kontynuowane z lat poprzednich, na które już mamy podpisane umowy i pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Gdybyśmy z nich zrezygnowali, musielibyśmy liczyć się z finansowymi konsekwencjami w postaci zwrotu dotacji wraz z odsetkami – dodaje skarbnik Jolanta Witczak. 

Łącznie na przyszły rok zaplanowano inwestycje za ponad 26,5 mln zł, a najważniejszą z nich będzie oczywiście rewitalizacja warta 22,8 mln zł. Jednak należy przyjrzeć się także pozostałym planom. 
– Choć to właśnie rewitalizacja pochłonie większą część środków przeznaczonych na inwestycje, są również inne istotne zadania, które chcemy zrealizować. Wśród nich znalazła się termomodernizacja Hali Tatar, opracowanie dokumentacji przebudowy dróg, rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, dokończenie ścieżki rowerowej wraz z pobliską infrastrukturą, czy równie ważne – doświetlenie przejść dla pieszych. Warto zaznaczyć, że wszystkie przejścia w rewitalizowanej części Rawy będą znacząco doświetlone – mówi naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Paweł Piątkiewicz – Systematycznie będziemy typować te najbardziej niebezpieczne przejścia w mieście i poprawiać jakość oświetlenia, jednak potrzebujemy na to czasu. 

Zdania inwestycyjne.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką – 30 tys. zł. 
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” – 500 tys. zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sobieskiego – 60 tys. zł
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Sobieskiego – 450 tys. zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:
1. Zakup gruntów w zasoby komunalne – 200 tys. zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy ul. Przechodniej 1 – 70 tys. zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego 7 – 70 tys. zł

III.  ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
1. Remont Sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5 – 100 tys. zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 – 200 tys. zł

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:
1. Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 50 tys. zł

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE:
1. Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 – 200 tys. zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Kilińskiego 2 – 10 tys. zł

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA:
1. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 20121 rok – 200 tys. zł

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego – 20 tys. zł
2. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego – 22,851 mln zł

VIII. KULTURA FIZYCZNA:
1. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej – 1,324 mln zł
2.
Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników „TATAR – DOLNA” – 50 tys. zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej – 15 tys. zł
4. Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowa. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram” – 105 tys. zł. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz