Rawianie bądźcie eko! Skorzystajcie z dotacji na usunięcie azbestu i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

erawaMiasto
fot. WFOŚiGW
komentarzy

Pojawiły się źródła dofinansowania działań proekologicznych. Poznajcie szczegóły i terminy składania wniosków. 

Rawianie tym razem mogą skorzystać ze środków nie tylko na usuwanie wyrobów zawierających azbest, ale także na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystko za sprawą trzech projektów. 

Program pierwszy – usuwanie azbestu

Pierwszy to kontynuacja realizacji zadania pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032”. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy na swoich posesjach posiadają tego rodzaju materiały, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie ich odbioru i utylizację. 
– Jest kilka warunków jakie musi spełnić wnioskodawca – musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym, nieruchomość musi być zinwentaryzowana w „bazie azbestowej”, nie prowadzić w niej działalności gospodarczej oraz w przypadku tego programu, musi już mieć zdjęte te wyroby. My zajmiemy się odbiorem i utylizacją – mówi Katarzyna Waluchowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Dotychczas w mieście prowadzona już była inwentaryzacja nieruchomości, na których wyroby z azbestu się znajdują, jednak działanie to nie było kompleksowe. Nie wszyscy mieszkańcy udzielili takich informacji. Jednak wciąż istnieje szansa na skorzystanie z miejskiego programu. 
– Mamy krótki czas na składanie wniosków. Jeśli ktoś złoży dokumenty po terminie, jego wniosek nie będzie rozpatrywany w roku bieżącym, a dopiero w kolejnym. Program będziemy realizować do 2032 roku – dodaje Katarzyna Waluchowska. 

Dokumenty w ramach programu przyjmowane są przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka i dopiero na podstawie uzyskanych informacji Miasto złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Co za tym idzie, złożenie wniosku przez mieszkańców nie jest jeszcze gwarancją przyznania dotacji i tym samym nie jest podstawą do roszczeń w stosunku do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dofinansowanie będzie realizowane przez Miasto po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW. 

Jeśli jesteście zainteresowani realizacją tego zadania w bieżącym roku, stosowny wniosek wraz z załącznikami możecie złożyć do 26 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, biuro podawcze lub Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 15.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15 oraz –> tutaj.

Program drugi – usuwanie wyrobów zawierających azbest

W kolejnych programach wnioskować możemy już bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi. 

Odnośnie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu o środki mogą starać się osoby, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również dzierżawcy ogródków działkowych położonych na obszarze województwa łódzkiego. Dotacja wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć:

  • kwoty 500,00 zł za 1Mg, jeżeli dotyczy kompleksowej usługi usunięcia i unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i zgromadzonych na nieruchomości osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
  • kwoty 700,00 zł za 1Mg, jeżeli dotyczy kompleksowej usługi usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Ważne jest również to, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia wcześniej zrealizowane lub które są dofinansowane z innych środków publicznych. Wypłata środków następuje w formie refundacji, po przyznaniu przez fundusz środków, w ramach wcześniej złożonego wniosku.

Program trzeci – wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

I w tym przypadku chodzi konkretnie o przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d. Sam program skierowany jest do osób, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych po spełnieniu m.in. następujących warunków:

  • w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej na tym terenie,
  • jeżeli powierzchnia budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej lub na wynajem nie przekracza 50% powierzchni użytkowej budynku,
  • wykluczone są nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne, natomiast w przypadku budynków w trakcie budowy można składać wniosek pod warunkiem m.in. oddania budynku do użytkowania w terminie do 31.10.2022 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych inwestycji nie może przekroczyć 12 000,00 zł brutto, a wartość dofinansowania to maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 6000,00 zł. Środki są wypłacane jako refundacja poniesionych już kosztów, po ich przyznaniu przez Fundusz, w ramach wcześniej złożonego wniosku. Dotacje nie są przyznawane na zadania zakończone przed złożeniem wniosku.
Szczegółowe informacje, w tym treść dwóch ostatnich wspomnianych programów, wzór wniosku wraz z załącznikami czy wzór wniosku o płatność, znajdziecie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szczegółowe informacje dotyczące programów.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz