Rawski ratusz zaprasza do udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta za 2023 rok. Głos może zabrać każdy

erawaMiasto
komentarzy

Zainteresuj się swoim miastem, zapoznaj się z przygotowanym Raportem i weź udział w dyskusji. Poznaj Rawę Mazowiecką od innej strony. 

Raport o stanie gminy to interesujący dokument, który ma za zadanie przedstawić kondycję miasta Rawa Mazowiecka. Jest on co roku przygotowywany i przedstawiany, w tym wypadku przez Burmistrza, Radzie Miasta. 

W Raporcie za rok 2023 znajdziecie informacje między innymi o tym jakie programy i strategie były realizowane w mieście, o Budżecie Obywatelskim, czy też uchwałach, jakie podejmowała Rada Miasta. Nie zabrakło też informacji o życiu społecznym i kulturalnym, sporcie, ochronie zdrowia lub bezpieczeństwie. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące inwestycji oświacie oraz sprawozdań z działalności poszczególnych miejskich spółek. 

Cały Raport możecie przeczytać tutaj. 

Gotowy dokument został udostępniony 29 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Teraz przyszedł czas na dyskusję. W debacie nad raportem o stanie miasta oprócz Radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)*, który przytaczamy poniżej. 

W związku z tym mieszkańcy mogą zgłaszać chęć udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro, pok. nr 14 (biuro Rady Miasta) do dnia 19 czerwca 2024 r. w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy Was serdecznie do aktywności. 

*Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz