Zdobądź 20 tysięcy na twój własny biznes…

erawaMiasto
      Reklama
komentarzy

Nawet 20 tysięcy złotych na start swojego biznesu mogą pozyskać mieszkańcy naszego regionu, którzy wezmą udział w projekcie „Szansa na biznes II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a jego realizatorem jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskigo z Łodzi.

Grupą docelową projektu są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które mieszkają w województwie łódzkim i nie przekroczyły 25 roku życia. Osoby te, oprócz finansowego wsparcia, otrzymają od realizatora projektu fachowe przeszkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu 537 031 387 lub w siedzibie szkoły przy ul. Jerzego 10/12 w Łodzi, pok. 206 (II piętro).

 

W tym kontekście warto zapoznać się także z wymogami projektu, jeśli chodzi o status danej osoby na rynku pracy.
Odpowiednio:

Osoba bezrobotna:
– oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
• niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
• nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
• zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
• ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat, w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba nieaktywna zawodowo:
Jest to osoba w wieku produkcyjnym, które w momencie przystąpienia do projektu:
• nie pracowała, nie miała pracy i jej nie poszukiwała,
• nie była zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.
Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.
Wśród nieaktywnych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.

Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz