III sesja nowej kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka już w najbliższy czwartek (6.12). Na www.eRawa.pl podajemy porządek obrad

erawaMiasto
komentarzy

Radni w nowym składzie pochylą się nad obszernym programem. Obrady rozpoczną się o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Samorządowcy pracują już przyporządkowani do poszczególnych Komisji. 

Nowa, już VIII kadencja Rady Miasta Rawa Mazowiecka ma przed sobą pięć lat pracy. Najbliższa sesja będzie pierwszym, typowo roboczym spotkaniem, na którym wypowiadać będą się już radni przypisani do poszczególnych komisji. O ich składach zadecydowano na poprzedniej sesji, która odbyła się w miniony czwartek (29.11). 

Składy poszczególnych komisji wyglądają następująco:
Komisja rewizyjna: Błędek Włodzimierz, Gołka Tomasz, Jarosiński Leszek, Łaski Daniel, Stefaniak Sławomir, Szczur Celina. (Przewodniczący Łaski Daniel)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Gołka Tomasz, Sobiecki Tomasz, Kitlińska Katarzyna, Szczur Celina. (Przewodnicząca Kitlińska Katarzyna)

Komisja Budżetu: Boczek Tadeusz, Dębska Grażyna, Góraj Tomasz, Sobiecki Tomasz, Stefaniak Sławomir. (Przewodniczący Stefaniak Sławomir)

Komisja Oświaty: Boczek Tadeusz, Kitlińska Katarzyna, Łaski Daniel, Rudniak Małgorzata, Szczur Celina. (Przewodnicząca Szczur Celina)

Komisja Komunalna: Chałupka Krzysztof, Góraj Tomasz, Kitlińska Katarzyna, Kabziński Stanisław. (Przewodniczący Tomasz Góraj)

Komisja Prawa i Porządku Publicznego: Błędek Włodzimierz, Chałupka Krzysztof, Gołka Tomasz, Kabziński Stanisław, Jarosiński Leszek. (Przewodniczący Chałupka Krzysztof).

W dwóch komisjach: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komunalnej pozostawiono miejsce dla jeszcze jednego radnego, który po wyborach uzupełniających pojawi się w Radzie Miasta na miejsce Piotra Irli. Do tego czasu radni będą obradować w składzie 14 osób. 

Poniżej prezentujemy program czwartkowej sesji.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  II Sesji Rady Miasta.
4. Utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rawa Mazowiecka – Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
5. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej.
6. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
7.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r.
8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021.
9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2019.
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
11. Upoważnienie  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Pt. „GEPARD II – transport niskoemisyjny (część druga). Strategia rozwoju elektromobilności”.
12. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”.
13. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
14. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.
15. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2019 rok.
16. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny  2017/2018.
17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
18. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2018 roku.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta w III kwartale 2018 roku.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Interpelacje, zapytania radnych.
22. Wolne wnioski, sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz

© Copyright 2019 eRawa.pl   Regulamin   |   Polityka prywatnosci