Pozytywna opinia zmiany obszaru i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka. Radni przychylili się do propozycji Marszałka Województwa Łódzkiego…

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali propozycję nowego planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. Wprowadzenie zmian jest konieczne, by móc dostosować obszar aglomeracji do bieżących założeń rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zmniejszenie obszaru i zmiana granic aglomeracji Rawa Mazowiecka może mylnie kojarzyć się ze zmianami w terytorium samego miasta. Chodzi tu jednak o pojęcie „aglomeracja” wprowadzone na potrzeby porządkowania i tworzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podobnie jest w Rawie Mazowieckiej, aglomeracją jest teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków, albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.htmlPodczas analizy obecnych granic rawskiej aglomeracji okazało się, że w jej skład wchodzą obszary, na których czynnik zamieszkania i zabudowy jest zbyt niski. Dlatego też burmistrz Rawy Dariusz Misztal zwrócił się do Sejmiku Województwa Łódzkiego o dokonanie korekty granic, a co za tym idzie wyłączenia z aglomeracji tych terenów wsi Konopnica i Żydomice oraz peryferyjnych obszarów Rawa Mazowiecka gdzie brak uzasadnienia ekonomicznego do budowy sieci kanalizacyjnej. 

Podczas ostatniej, ubiegłotygodniowej (28.09) sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie przychylili się do wydania pozytywnego zaopiniowania tej propozycji. 
– Aglomeracja ma obejmować ten teren gdzie opłaca się budować sieć, dlatego nasza opinia jest pozytywna – powiedział krótko podczas sesji Rady Miasta Sławomir Stefaniak, przewodniczący Komisji Komunalnej. 

Aglomerację RAWA MAZOWIECKA, o równoważnej liczbie mieszkańców 26 853 (17 467 mieszkańcy + 200 miejsca noclegowe + 9 186 przemysł) obejmującą: miasto Rawa Mazowiecka oraz miejscowości gminy Rawa Mazowiecka: Konopnicę i Żydomice, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Żydomicach, wyznaczono uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXV/686/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Podczas tych samych obrad radni postanowili również zawrzeć porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Gminą Rawa Mazowiecka. Przedmiotem tej swoistej umowy miałoby być uregulowanie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców na obszarze obu gmin. Powodem jest oczywiście fakt, iż infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na tych terenach stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz