Złożyliście już wnioski o dofinansowanie na wyprawkę szkolną? Dokumenty muszą wpłynąć do szkół do 12 września!

erawaMagazyn
fot. sxc.hu
komentarzy

Rodzice uczniów również rawskich szkół mogą składać wnioski o częściowe dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Pomocą mogą zostać objęci uczniowie z niepełnosprawnościami niezależnie od sytuacji materialnej i życiowej. 

Tegoroczny program „Wyprawka szkolna” ponownie obejmie wyłącznie uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Poniżej przedstawiamy warunki otrzymania dofinansowania:
1. W zakresie zakupu podręczników – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasach I branżowych szkół I stopnia,liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w klasach II i III szkoły podstawowej,
klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasach I branżowych szkół I stopnia, liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Warunki jakie należy spełnić oraz wnioski są do pobrania zarówno u dyrektorów, jak i na stronie Urzędu Miasta. Wysokość dofinansowania waha się od około 175 do 445 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 12 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń objęty programem „Wyprawka szkolna 2017”.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz