Ty też możesz mieć wpływ na przebieg rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Zgłoś swoją kandydaturę do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji

erawaMiasto
komentarzy

Wciąż trwa nabór uzupełniający do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, który będzie pracował przy Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej. Nowo powstały organ ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie realizacji programu rewitalizacji miasta.

Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej nabiera rozpędu. Jednak pozyskanie środków to dopiero początek drogi. Sama realizacja tego projektu jest ciężką pracą, której efektem może być aktywizacja mieszkańców, uruchomienie nowych miejsc pracy, ochrona dziedzictwa kulturowego, czy też przeprowadzenie prac budowlanych i remontowych miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności. 

Aby jednak tak ogromne przedsięwzięcie miało szansę powodzenia, zaangażować muszą się nie tylko urzędnicy rawskiego ratusza, ale także przedstawiciele różnych środowisk. Stąd pomysł na powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.
– Zespół będzie składał się łącznie z 11 osób, w skład, którego będą wchodzili: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciel Rady Miasta
i Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, jak również przedstawiciel zarządców nieruchomości z obszaru rewitalizacji – tłumaczy Mariusz Szadkowski, naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta w rawskim Urzędzie Miasta. 

Zadaniem członków zespołu będzie przede wszystkim współpraca i dialog interesariuszy 
z organami gminy. 
– Zespół ma przede wszystkim opiniować aktualność i stopień realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, inicjować współpracę z potencjalnymi interesariuszami, a także, jeżeli będą zgłaszane dodatkowo projekty wpisujące się w realizację celów programu rewitalizacji, przedkładać opinie np. co do zasadności i możliwości ich realizacji. Jego celem będzie również pomoc przy rozstrzyganiu ewentualnych konfliktów, jak również promocja wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat procesu rewitalizacji i jego przebiegu w Rawie Mazowieckiej – dodaje naczelnik Mariusz Szadkowski. 

Jak tłumaczy naczelnik Szadkowski, miastu zależy na stworzeniu Zespołu, składającego się 
z osób, reprezentujących jak najszerszy krąg interesariuszy. Nabór uzupełniający potrwa do
1 marca 2018 roku. Właśnie do tego dnia zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesyłać je na adres [email protected] Odpowiedzi na wszystkie pytania powinny się znaleźć w regulaminie powoływania członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji oraz regulaminie jego pracy. Wszystkie dokumenty możecie znaleźć tutaj. 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz