W wakacje zmiana opłat za odpady komunalne. Wzrost opłaty to tendencja w skali całego kraju

erawaMiasto
komentarzy

12,50 za odpady segregowane i 25 zł za niesegregowane – tyle zapłacimy w Rawie Mazowieckiej za wywóz śmieci. Opłata ta to jednak nie tylko sam odbiór. 

Aktualny system gospodarki odpadami obowiązuje w całej Polsce od 1 lipca 2013 roku. Podstawą do jego wprowadzenia była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejszą zmianą było przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę uiszczaną na rzecz gminy.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały zastąpione deklaracjami o wysokości opłaty, w zależności od oświadczenia określającego segregację odpadów lub jej brak. To na ich podstawie śmieci odbierane są z nieruchomości zamieszkałych (domów jednorodzinnych, budynków wielolokalowych).

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują jednak nie tylko cenę odbierania i ich transportu na składowisko, ale również odzysku, unieszkodliwiania, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej. Wyższe opłaty składowania śmieci na składowiskach wynikające ze znacznego wzrostu opłaty środowiskowej, wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, które ponosi firma wyłoniona przez miasto i realizująca odbiór odpadów od mieszkańców (wzrost cen energii, podwyżki płac minimalnych zatrudnionych pracowników) powodują, że są one coraz wyższe.

Dodatkowo mieszkańcy coraz więcej odpadów produkują i oddają, co wynika nie tylko ze zwiększonej konsumpcji, ale również z przepisów ochrony środowiska jak zakaz palenia śmieci i odpadów zielonych.

Opłaty jakie obecnie ponosi wytwórca odpadów (mieszkaniec) musi, zgodnie z ustawą, uwzględniać wszystkie koszty ich gospodarowania. Aktualnie koszt wywozu śmieci w Rawie wynosi 7,50 zł od osoby za odpady segregowane i 12 zł za odpady niesegregowane. Stawki opłat, które dotychczas obowiązują w mieście są niewystarczające, aby zbilansować prawidłowo funkcjonujący system. Z tego powodu cena wywozu odpadów musi wzrosnąć.

Od sierpnia 2019 r. koszt wywozu odpadów wzrośnie do poziomu 12,50 zł od osoby za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane. Podwyżka cen za odpady nie będzie powodować konieczności wypełniania nowych deklaracji.

Więcej dowiecie się z rozmowy samorządowej z Wiceburmistrzem Rawy Mazowieckiej Arturem Piotrowskim. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz