Miasto sprawdzi domy wyposażone w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Bądźcie gotowi

erawaMiasto
komentarzy

Kontroli mogą spodziewać się właściciele nieruchomości na terenie Rawy Mazowieckiej. Z „wizytą” pojawiać się będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta oraz Straż Miejska.

Wspomniane kontrole dotyczyć będą tych nieruchomości, które posiadają szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Cały przebieg procedury podparty jest oczywiście właściwym zarządzeniem, wydanym przez burmistrza Rawy Mazowieckiej. 

Zakresem kontroli objęte będą:

* umowy zawarte na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie miasta,

* dowody uiszczania opłat za te usługi.

Pamiętajcie, że odbiór nieczystości ciekłych mamy obowiązek udokumentować.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów  uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz