Rawska Szkoła Podstawowa nr 2 stanie się miejscem twórczych umysłów. W placówce zrealizowany zostanie projekt wart ponad milion złotych!

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka pozyskała środki na realizację projektu pt. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Z projektu skorzysta 485 uczniów oraz 60 nauczycieli. 

„Szkoła twórczych umysłów”, która już niebawem ruszy w rawskiej Dwójce, ma na celu przede wszystkim wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli, a także doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W projekcie przewidziano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w przyszłości na rynku pracy, np. zajęcia z przedsiębiorczości, ale także koła zainteresowań mające na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych: koło młodych biologów, koło młodych chemików, koło młodych podróżników, czy też koło młodych inżynierów. 

Będą się również odbywały zajęcie kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: koło informatyczne oraz warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktycznych (sprzęt i urządzenia) z zakresu TIK, system zarządzania siecią – oprogramowanie do zarządzania i monitorowania siecią komputerową, mobilny sprzęt komputerowy, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku, system do zbierania i analizowania odpowiedzi. Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe.

Inicjatywa ta będzie promowała indywidualne podejście do uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z uczniami niepełnosprawnymi). Będzie ich wspierać i to właśnie do nich kierowane będą zajęcia z integracji sensorycznej, logopedyczne, psychoedukacyjne, będą również odbywały się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opinią o dysleksji.

W ramach projektu, doposażone zostaną pracownie: językowa, matematyczno – przyrodnicza, przedsiębiorczości, informatyczna oraz do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zostanie przeprowadzony remont pracowni biologicznej wraz z jej doposażeniem w pomoce dydaktyczne.

„Szkoła twórczych umysłów” to także szansa dla samych nauczycieli. Da im bowiem możliwość rozwoju poprzez szkolenia  z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych („TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”; „Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną”, „Kompetencje informatyczne uczniów w świetle wymagań edukacyjnych i oczekiwań współczesnego świata”) oraz w studiach podyplomowych z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 13 marca 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Miastem Rawa Mazowiecka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Piotra Irlę wartość projektu wyniesie 1 141 339,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 051 339,02 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18. 

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz